Nie vyvstala otázka, ale vynorila sa otázka

19.05.2012 06:59

V jazykovej praxi sa stretáme s vyjadreniami typu pred nami vyvstala otázka, vyvstáva nový problém. Dostali sme otázku, či slovesá vyvstať a vyvstávať sú spisovné, alebo sú nespisovné. Dokonavé sloveso vyvstať ani nedokonavé sloveso vyvstávať nie sú súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a nenájdeme ich ani v kodifikačných príručkách. Namiesto nich je vhodné vo význame „stať sa, stávať sa aktuálnym“ používať dokonavé sloveso vynoriť sa a nedokonavé sloveso vynárať sa, teda pred nami sa vynorila otázka, vynára sa nový problém. Pravda, v rovnakom význame môžeme použiť aj dokonavé slovesá objaviť sa, ukázať sa, vyskytnúť sa, resp. nedokonavé slovesá objavovať sa, ukazovať sa, vyskytovať sa.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas