O výslovnosti slova sme

01.02.2012 06:48

V  jazykovej  praxi  sa  stretáme  s  dvojakou  výslovnosťou  tvaru  1.  osoby  množného  čísla  od  slovesa  byť.  Jednak  počujeme  tento  tvar  vyslovovať  v  zhode  s  jeho  pravopisnou  podobou  so  spoluhláskou  s,  teda  [sme],  napr.  [boľi  sme  v  kiňe],  jednak  počujeme  toto  slovo  vyslovovať  so  spoluhláskou  z,  t.  j.  [zme],  [boľi  zme  v  kiňe].  Podľa  výslovnostných  pravidiel  platných  v  spisovnej  slovenčine  správna  je  výslovnosť  so  spoluhláskou  z  na  začiatku,  teda  [boľi  zme  v  kiňe],  [pracovaľi  zme  až  do  večera],  [zme  prví],  [zme  unavení].     

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas