Okamžik?

04.04.2011 07:32

 

V  jazykovej  praxi  sa  nezriedka  môžeme  stretnúť  so  slovom  okamžik.  Ide  o  zložené  slovo,  v  ktorého  prvej  časti  je  tvar  podstatného  mena  oko  a  druhá  časť  súvisí  so  slovesom  mžikať.  Ibaže  také  sloveso  spisovná  slovenčina  nepozná,  ale  namiesto  neho    sloveso  mihať.  Preto  na  označenie  veľmi  krátkeho  časového  úseku  by  sme  mali  používať  podstatné  meno  okamih,  napr.  vrátiť  sa  za  okamih,  prísť  v  poslednom  okamihu,  v  okamihu  sa  rozhodnúť.  Nedokonavé  sloveso  mihať  je  základom  aj  ďalších  slov,  dokonavého  slovesa  mihnúť,  príslovky  mihom,  podstatného  mena  mihot  i  nedokonavého  slovesa  mihotať.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas