Pavel Štefánik, starý otec Milana Rastislava

03.06.2012 06:18

Pavel Štefánik, starý otec Milana Rastislava, bývalý ev. farár v Krajnom, bol zvláštny človek. Na svoje zemianstvo tak dal, že písaval a čítaval večer pri štyroch sviečkach. Jedna svieca mu bola niže hodnosti a kahanec alebo kalinové fakličky mu priamo „smrdel“. Na železnicu si nikdy nesadol, hoci v jeho rokoch už bola dráha z Trnavy do Prešporka. Za príčinu uvádzal stav zemiansky. Povoz pre zemana bola štvorka, len v úradných cirkevných veciach uspokojil sa so záprahom dvoch koni. Železnica bola mu len pre Židov a kupcov. Do takej spoločnosti sa on miešať nechcel.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 115)