Pokojová zóna, zóna pokoja, nie kľudová zóna

01.10.2012 06:54

V jazykovej praxi sa niekedy stretáme s používaním prídavného mena kľudový v spojení s podstatným menom zóna napríklad vo vyjadreniach ako kľudová zóna domu, kľudová zóna v meste. Dostali sme otázku, či sú tieto vyjadrenia správne. Keďže prídavné meno kľudový je utvorené od nespisovného slova kľud, aj toto prídavné meno je nespisovné. Namiesto neho máme v spisovnej slovenčine prídavné meno pokojový utvorené od podstatného mena pokoj. Namiesto slovného spojenia kľudová zóna je primerané používať slovné spojenie s prídavným menom pokojový, teda pokojová zóna, ale môžeme používať aj slovné spojenie s podstatným menom pokoj, t. j. zóna pokoja.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas