Raz sa zhováral Andrej Sládkovič s barónkou Radvanskou

29.03.2012 06:54

Raz sa zhováral Andrej Sládkovič s barónkou Radvanskou, rodenou Podmanickou, ktorú si vysoko vážil a i ona ho v úcte mala. Radvanská mu žartovne prehodila:

„Ale, ja neviem, pán farár, ako oni len môžu byť tak veľkým panslávom!“

Sládkovič: „Ach, veď som ja ešte nie tak veľký pansláv.“

„Akože by neboli, ba sú vraj ten najväčší,“ prehovorila zase barónka, „a ani len slovenského mena nemajú.“

Nato Sládkovič s nevinným úsmevom a jemu vlastným chladným humorom: „No, a keby som mal ešte tak čisto slovenské meno, ako je Podmanický alebo Radvanský, potom by som ja len ešte bol tým opravdivým panslávom!“ Na to sa barónka tiež usmiala a prešla na iný rozhovor.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 35-36)