Samuel Ormis sa narodil

01.07.2013 07:47

Samuel Ormis sa narodil 1. júla 1824 v Revúcej. Základné vzdelanie získal v rodnom meste.

V rokoch 1838 – 1846 študoval na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, v rokoch 1846 – 1848 teológiu v Bratislave.

V rokoch 1848 – 1849 pôsobil ako vychovávateľ v Rimavských Janovciach a Ordássi, potom ako profesor na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Tu založil Spoločnosť podsitniansku na vydávanie slovenských kníh.

V roku 1852 bol pre článok vo viedenských Slovenských novinách zatknutý a väznený.

V rokoch 1853 – 1855 pôsobil ako profesor na Evanjelickom gymnáziu v Rožňave.

V roku 1855 bol vysvätený za evanjelického kňaza a v tom istom roku, keď si ho nižnoslanská ev. a. v . cirkev zvolila za farára, odišiel do Nižnej Slanej, kde sa po vyše ročnom pôsobení oženil.

V Nižnej Slanej, kde bol v roku 1859 vymenovaný za dekana Vyšno-rožňavského dekanátu, sa popri povinnostiach kňaza opäť venoval školstvu.

V roku 1856 vypracoval nový Učebný plán pre základné školstvo v senioráte. Jeho reforma našla pochopenie a zvolili ho za škôldozorcu v nižnoslanskom obvode.

V roku 1857 mu vyšiel Evanjelický šlabikár, ktorý bol schválený pre cirkevné evanjelické školy v celom Uhorsku.

Meno Samuela Ormisa je natrvalo spojené s pedagogickou prácou. Jeho myslenie vychádzalo zo základných princípov: národnosť, humanizmus, demokracia.

Požadoval, aby sa vzdelanie sprístupnilo všetkým, a to nielen základné, ale aj vyššie.

Jeho pedagogická činnosť vyvrcholila pri zakladaní a účinkovaní na Prvom slovenskom evanjelickom gymnáziu v Revúcej, kde sa natrvalo zapísal do dejín slovenského školstva a pedagogiky.

V roku 1863 prijal pozvanie za profesora do Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, kde učil maďarský, nemecký a latinský jazyk, matematiku, dejepis, prírodopis a zemepis. Trikrát bol zvolený za správcu gymnázia a pôsobil v ňom až do jeho násilného zatvorenia v roku 1874.

V Revúcej založil Meštiansky čítací spolok, Vzdelávací spolok remeselných tovarišov revúckych, v roku 1867 finančný spolok Vzájomná pomocnica a v jeseni 1869 jeho pričinením vznikol Potravný spolok v Revúcej, ktorý sa stal základným kameňom pre budovanie slovenského spotrebného družstevníctva. Podporoval tiež vznik Hasičského spolku v Revúcej v roku 1869.

Samuel Ormis stál pri zrode Učiteľského ústavu v roku 1868 a Súkromného dievčenského vychovávacieho ústavu.

V roku 1870 založil Nakladateľský spolok pre vydávanie slovenských kníh.

Bol popularizátorom ovocinárstva, moderného hospodárstva a včelárstva.

Keď sa v roku 1863 založila Matica slovenská, stal sa jej riadnym členom a v roku 1868 členom výboru vedeckého matematického – prírodovedného odboru.

Samuel Ormis zomrel 18. októbra 1875 v rodnej Revúcej, kde je aj pochovaný.

 

(Podľa publikácie Samuel Ormis, s textom Ing. Martina Gallíka, ktorú vydal Miestny odbor Matice slovenskej Nižná Slaná s finančným prispením Košického samosprávneho kraja a Nadácie Matice slovenskej)

 

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME

www.nbs.sk/sk/publikacie/archiv-nbs/osobnosti-penaznictva-na-slovensku/ormis-samuel

https://www.dobos.revuca.net/gemer/nslana/nsormis.htm