Skloňovanie slova robot

25.02.2012 11:39

Slovom robot pomenúvame umelého človeka, automat podobný človeku. Tento názov vymyslel český spisovateľ Karel Čapek. Slovo robot v tomto význame skloňujeme ako životné podstatné mená mužského rodu podľa vzoru chlap, z čoho vyplýva, že v datíve a lokáli jednotného čísla má tvar robotovi a v nominatíve množného čísla tvar roboti (roboťi) s mäkkým i na konci. No slovom robot pomenúvame aj stroj alebo prístroj vykonávajúci zložitejšie či zložité činnosti podľa určeného programu, napr. kuchynský robot, priemyselný robot, frézovací robot. V tomto význame ide o neživotné podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub, v datíve jednotného čísla má tvar robotu, v lokáli má tvar o robote, napr. o kuchynskom robote, a v nominatíve množného čísla má tvar roboty s ypsilonom na konci, napr. kuchynské roboty, priemyselné roboty.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas