Slovák – Neslovák, Róm – Neróm

25.02.2012 11:53

V slovenčine bežne používame pomenovania národností, etník, príslušníkov štátov či obyvateľské mená, ako sú Slovák, Maďar, Róm, Američan, Košičan. Niekedy potrebujeme pomenovať aj toho, kto nepatrí k Slovákom, Maďarom, Rómom, Američanom, Košičanom. Môžeme na to zvoliť opisné vyjadrenia typu príslušník inej národnosti ako slovenskej, občan iného štátu ako Slovenska, občan  iného mesta ako Košíc a pod. Tieto vyjadrenia sú ťažkopádne a nie sú vhodné do akejkoľvek komunikačnej situácie, preto sa utvorili aj jednoslovné pomenovania so záporovou predponou ne-, ako sú Neslovák, Nemaďar, Neróm, Neameričan, Nekošičan so všeobecným  významom „ten, kto nepatrí k národnosti, etniku, kto nie je občanom štátu, mesta vyjadreného odvodzovacím základom“. Takéto slová sú spisovné a píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas