Slovotvorné postupy

22.01.2011 10:08

SLOVOTVORNÉ POSTUPY

 

a.                  ODVODZOVANIE:  Najčastejší spôsob tvorenia slov. Odvodené slová sa tvoria zo slov, ktoré nazývame základové slová. K základovému slovu pridávame:

·                  Predponu – prefix (zaspievať, predpísať, prales)

·                  Príponu – sufix (učiteľ, murár, žabka)

·                  Predponu+príponu (náhrdelník, podhradie)

slovotvorný základ je spoločná časť slova pre základové aj odvodené slovo

slovotvorná prípona, predpona

trom  základové slovo - stromček  odvodené slovo

 

b.             SKLADANIE: Nové slovo vzniká z dvoch slovotvorných základov spojených spájacou morfémou -o-, zriedka -e- (novovek, jazykovedec, spevohra, dejepis, zemeguľa,...).

 

c.              SKRACOVANIE: Skracovaní slov vytvárame skratky a značky, ktoré urýchľujú komunikáciu hlavne v odbornom, publicistickom a administratívnom štýle.

·           Skratky – vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova. Obyčajne končia spoluhláskou a píšeme za nimi bodku, napr. tituly: Dr. Mráček; textové skratky: atď., a pod., napr. (sú skrátené slová na jedno alebo niekoľko začiatočných písmen. Píšeme za nimi bodku)

·           Značky – vznikajú tak, že z viacslovného pomenovania použijeme začiatočné hlásky. Píšu sa veľkými písmenami a v rukou písanom texte ich píšeme tlačenými písmom, napr. SND (Slovenské národné divadlo). Neskloňujú sa. Za značkami chemických prvkov, mier, fyzikálnych veličín (píšu sa ja malým, aj veľkým písmom) sa nepíše bodka, napr. Na, m, W.

·           Iniciálové skratky: SR, ZŠ, EU

·           Skratkové slová – vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov, komponentov združeného pomenovania, ale vytvárajú takú podobu, že sa dajú skloňovať Kerametal – keramické a kovové komodity, Slovnaft – Slovenská nafta, Sľuk – Slovenský ľudový kolektív.

 

d.                 SPÁJANIE - Multiverbizácia: Opačný postup ako univerbizácia. Z jednoslovného pomenovania vznikne viacslovné pomenovania, ktoré pomenúvajú jednu vec, jav. Viacslovné spojenia sa vyskytujú prevažne v odbornom a publicistickom štýle, zväčša vznikajú v snahe zdôrazniť nejakú činnosť (súťaží sa – prebieha súťaž, dokázať – podať dôkaz, kontrolovať – vykonať kontrolu). Združené pomenovanie je také spojenie slov, ktorého jadrom je podstatné meno a ktorým sa vyjadruje jeden pojem (ľahká atletika, Vysoké Tatry).

 

e.                  UNIVERBIZÁCIA: dvojslovné alebo viacslovné pomenovanie je nahradené jednoslovným, ktoré vzniká z adjektíva združeného pomenovania a prípony -ka, -čka, -ovka, -ák/-iak, -ár/-iar (minerálna voda – minerálka, panelový dom - panelák)

 

f.                    TVORENIE NEPRIAMYCH (PRENESENÝCH, OBRAZNÝCH) POMENOVANÍ:

Ustálené slovné spojenie, ktoré nadobudlo povahu pomenovania a stalo sa súčasťou slovnej zásoby. V slovenskej literatúre sa rozlišujú priame pomenovania (tzv. združené pomenovania), napr.: vysoká pec, skok o žrdi, kysličník uhličitý atď. a NEPRIAME, resp. METAFORICKÉ POMENOVANIA (FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY), napr. na nevydržanie, lanské snehy, päsť na oko, vodiť za nos, vziať nohy na plecia, mať maslo na hlave atď. Medzi slovami týchto pomenovaní sa v rozličnej miere zachovávajú syntaktické vzťahy, realizujú sa tu isté syntaktické konštrukcie. Podstatné však je, že význam týchto spojení je celistvý, nie je prostým súhrnom lexikálnych významov jednotlivých komponentov. Hlavný rozdiel medzi prvým a druhým typom je v tom, že prvé nemajú emocionálne zafarbenie, nemajú príznak hodnotenia a nie sú expresívne.