Sobotište – sobotištský

10.11.2012 06:33

 

Akú podobu má mať prídavné meno od názvu západoslovenskej obce Sobotište ležiacej v Senickom okrese? Prídavné meno od názvu Sobotište sa tvorí príponou -ský po vynechaní koncovej samohlásky e, pričom sa pred príponou -ský mäkká spoluhláska ť mení na tvrdú spoluhlásku t. Prídavné meno má teda podobu sobotištský, napr. sobotištský jarmok, sobotištská hvezdáreň, sobotištské kopanice. Podobne sú utvorené prídavné mená aj od iných názvov obcí zakončených na -ište, ako je to pri názvoch obcí Hradište, Hrachovište, Kalnište, Repište, od ktorých prídavné mená majú podobu hradištský, hrachovištský, kalništský, repištský.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas