Valné shromaždenie „Tatrína“

03.03.2012 11:31

V auguste 1847 bolo valné shromaždenie „Tatrína“ v Čachticiach. Ktorí chceli ísť naň, alebo mysleli, že shromaždenie bude (ako obyčajne) v Liptovskom Sv. Mikuláši, shromaždili sa v Mikuláši. Ked bol čas odchodu, najali si dve plte, na ktorých sa mali sviezť dolu Váhom do Nového Mesta. Vysadli na plte a plte odbily. Pri Ondrašovej behom dohonil Štefan M. Daxner plte a s brehu skočil na jednu. Letiac dolu Váhom, ústrojili sa pre zábavu v univerzitu. Rektorom univerzity bol Michal M. Hodža, dekanmi Ctiboh Zoch a Juraj Matúška. Fakultami boli: teologickou August Hor. Škultéty, juridickou Ján Francisci, lekárskou Janko Straka-Godor a filozofickou Janko Štúr. Fiškálom bol Štefan M. Daxner, pedelom August Hor. Krčméry a portášom Móric Jurecký. Jurecký sa nad čímkoľvek vedel veľmi chutne zasmiať, z čoho povstalo medzi študujúcou mládežou porekadlo: „Vyjdeš na Jureckého smiechoty.“ Pravda, na pltiach bolo značne viac pútnikov, Ján Francisci vo vlastnom životopise nespomína všetkých.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 20)