Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne

05.02.2018 15:22

Grantový program eŠkoly pre budúcnosť Nadácie Oranges

Po vyhodnotení a zistení reálneho stavu wi-fi technológií v domácnosti a po nákupe reálnych wi-fi zariadení (rooterov), na ktorých by sa mali študenti vzdelávať, nasleduje ďalšia fáza projektu Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne, a to skúmanie reálnych možností konkrétnych wi-fi zariadení dostupných na trhu pre bežnú domácnosť. Študenti budú skúmať rôzne wi-fi smerovače, budú hľadať možnosti týchto zariadení v ich bezpečnom nastavení vzhľadom na ochranu súkromia a osobných údajov. Súčasne sa ich úlohou stane hľadanie styčných bodov a podobností v konfigurácii a bezpečnom nastavení. Predpoklad nasledujúcich aktivít spočíva v jednote rôzností, a teda v pochopení základných princípov  konfigurácie takýchto zariadení všeobecne. Pochopenie základných princípov ich nasmeruje k vnímaniu zariadení fungujúcich na podobnom princípe aj do budúcnosti.  Študenti budú poznať možnosti súčasných wi-fi zariadení a súčasne budú poznať potenciál aj zariadení, ktoré ešte len vzniknú. Študenti majú vďaka Nadácii Oranges možnosť konfrontovať sa s rôznosťou technológií a s ich možnosťami. Tieto aktivity máme možnosť realizovať iba vďaka podpore Nadácie Oranges.

Š. Fedor