Jazykové okienko

Spoluusporiadateľ

02.06.2012 06:35
Dostali sme otázku, či výraz spoluusporiadateľ je správny, lebo v jazykových príručkách sa neuvádza, a či sa má písať spolu ako jedno slovo, alebo oddelene ako dve slová. Výraz spoluusporiadateľ sa skladá z dvoch častí, z pôvodnej príslovky spolu, ktorou sa vyjadruje tesná blízkosť s niekým alebo...

Váži vyše 100 kg, nie cez 100 kg

01.06.2012 06:34
Predložkou cez sa v spisovnej slovenčine vyjadruje smerovanie z jednej strany na druhú, smerovanie istou plochou, umiestnenie krížom, smerovanie nad niečím, napr. prejsť cez bránu, strom leží krížom cez cestu, preskočiť cez plot, ale aj časový úsek, napr. cez deň, cez noc, cez leto. Nie je však...

Spytujúci, opytujúci, nie dotazovateľ

01.06.2012 06:34
V jazykovej praxi sa stretáme so slovom dotazovateľ, napr. zvedavý dotazovateľ, odpoveď dotazovateľovi, dotazovatelia sú viazaní mlčanlivosťou. Podstatné meno dotazovateľ je utvorené od slovesa dotazovať sa a to zasa od podstatného mena dotaz. Tieto slová však nepatria do slovnej zásoby spisovnej...

Upiecť do zlata, do zlatista, nie do zlatova

27.05.2012 06:50
V  receptoch uverejňovaných v tlači alebo v iných médiách sa často môžeme stretnúť s výrazom do zlatova, napr. upiecť do zlatova, opečený do zlatova, opražiť cibuľku do zlatova. Výraz do zlatova nepatrí do slovnej zásoby slovenčiny a do prejavov našich gazdiniek a kuchárov sa dostáva z...

Priestupný rok či prestupný rok?

25.05.2012 06:50
Každý štvrtý rok máva február namiesto 28 dní o jeden deň viac, t. j. 29 dní. Aj tohto roku sme mali vo februári 29 dní. To má dôsledok na celkový počet dní v roku, takže namiesto 365 dní bude v tomto roku až 366 dní. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či sa rok s 366 dňami nazýva prestupný...

O častici snáď

24.05.2012 06:49
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s používaním častice snáď, napr. snáď sa nám to podarí, snáď bude krajšie, snáď to opravia včas, snáď to nemyslíš vážne, snáď si si to rozmyslel. Častica snáď nepatrí medzi jazykové prostriedky príznačné pre spisovnú slovenčinu. Pravidlá slovenského...

Nie vyvstala otázka, ale vynorila sa otázka

19.05.2012 06:59
V jazykovej praxi sa stretáme s vyjadreniami typu pred nami vyvstala otázka, vyvstáva nový problém. Dostali sme otázku, či slovesá vyvstať a vyvstávať sú spisovné, alebo sú nespisovné. Dokonavé sloveso vyvstať ani nedokonavé sloveso vyvstávať nie sú súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a...

Zjednotiť sa, dohodnúť sa, nie ujednotiť sa

17.05.2012 06:59
V jazykovej praxi sa vo význame „urobiť jednotným; dosiahnuť rovnaký názor na niečo“ nezriedka používajú slovesá ujednotiť a ujednotiť sa, napr. ujednotiť terminológiu, ujednotiť sa na texte vyhlásenia, ujednotiť sa na názore. Kodifikačné príručky, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky...

Dcérska spoločnosť a dcérina spoločnosť

12.05.2012 06:18
Výrobná, obchodná alebo iná spoločnosť môže založiť spoločnosť, ktorá je síce samostatnou právnickou osobou, ale v ktorej má materská spoločnosť výrazný podiel a ktorú aj kontroluje. Takáto spoločnosť sa nazýva dcérska spoločnosť.  V jazykovej praxi sa popri názve dcérska spoločnosť na...

Teplovzdorný, nie tepluvzdorný

11.05.2012 06:18
Na pomenovanie predmetu alebo prostriedku, ktorý odoláva teplu, inak povedané vzdoruje teplu, používa sa zložené prídavne meno teplovzdorný, v ktorom sa prvá časť zloženiny končí spájacou hláskou -o-. Popri podobe prídavného meno teplovzdorný sa môžeme stretnúť aj s podobou tepluvzdorný, v ktorej...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>