Jazykové okienko

Okrúhla pečiatka, nie guľatá pečiatka

14.12.2012 06:48
  Slovo pečiatka má okrem iného význam "odtlačok urobený nástrojom na odtláčanie istého textu". Poznáme obdĺžnikovú alebo štvorcovú pečiatku. Prídavné mená obdĺžnikový, štvorcový sú utvorené od názvov obdĺžnik a štvorec pomenúvajúcich dvojrozmerné útvary. V jazykovej praxi sa stretáme aj s...

Reportérka - mnoho reportérok, nie reportériek

13.12.2012 06:50
  V spisovnej slovenčine genitív množného čísla podstatných mien ženského rodu zakončených na -ka sa zvyčajne tvorí pomocou vkladnej dvojhlásky -ie-, napr. učiteľka - mnoho učiteliek, ministerka - niekoľko ministeriek. Ak pred vkladnou hláskou je dlhá samohláska alebo dvojhláska, genitív...

Tarifa, nie tarif

12.12.2012 06:47
  V jazykovej praxi sa na pomenovanie sadzby poplatkov niekedy používa podstatné meno mužského rodu tarif, napr. colný tarif, železničný tarif, úprava tarifu, dovolenka s výhodným tarifom, prehľad tarifov. Podstatné meno mužského rodu tarif sa k nám dostáva z českých jazykových prejavov. V...

Nie pumový útok, ale bombový útok

11.12.2012 06:52
  Nedávno sme sa z médií dozvedeli, že pri pumovom útoku v Pakistane zahynulo dvadsaťpäť ľudí. Táto informácia nás nemilo prekvapila, keďže sa v nej použilo prídavné meno pumový utvorené od podstatného mena puma. V slovenčine sa totiž slovom puma pomenúva veľká americká mačkovitá šelma. V...

Zaraditeľný, nezaraditeľný

10.12.2012 06:47
  Je prídavné meno nezaraditeľný spisovné. Prídavné meno nezaraditeľný, s ktorým sa môžeme stretnúť vo vyjadreniach ako nezaraditeľný kanditát, nezaraditeľný žáner, nezaraditeľná tvorba, nezaraditeľní poslanci, má význam „ktorého alebo ktorý nemožno zaradiť“. Toto prídavné meno je utvorené...

Zhorieť, nie uhorieť

08.12.2012 06:46
  Nedávno sme sa z médií dozvedeli smutné správy, že v rodinnom dome uhorel muž a že v Nemecku pri požiari uhorelo štrnásť ľudí. V týchto výpovediach sa použilo sloveso uhorieť v tvaroch minulého času. Sloveso uhorieť sa v našich súčasných kodifikačných príručkách nezachytáva a v staršom...

Trojosový, nie trojosý ani trojosí

29.11.2012 06:45
  Akú podobu má mať prídavné meno utvorené z číslovky tri a podstatného mena os, ktoré má význam „majúci tri osi“? Či je teda správne trojosý s ypsilonom na konci, trojosí s mäkkým í na konci, alebo trojosový. Z uvedených troch podôb prídavného mena je správna podoba trojosový, napr....

O slove dopad

25.11.2012 06:43
  V jazykovej praxi sa nezriedka používa slovo dopad napríklad v spojeniach dopad na štátny rozpočet, dopad na životné prostredie, dopad na zdravie, negatívny dopad na samosprávy. Podstatné meno dopad je utvorené od slovesa dopadnúť s významom „s istou intenzitou spadnúť“ a vhodne sa...

Stožiar - na stožiari, železničné stožiare, nie stožiary

22.11.2012 06:43
  V písomných prejavoch sa niekedy stretáme s predložkovým spojením na stožiary s ypsilonom na konci. V lokáli jednotného čísla však nikdy nemôže byť ypsilon. Podstatné meno stožiar sa skloňuje podľa vzoru stroj a v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu mäkké -i: na stožiari ako na...

Zberný dvor

18.11.2012 06:42
  Prídavné meno zberný používané v slovnom spojení zberný dvor je správne? Prídavné meno zberný je dobre utvorené od podstatného mena zber, od ktorého je utvorené aj prídavné meno zberový známe napríklad zo slovného spojenia zberové práce. Prídavné meno zberný má však špecifický význam, a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>