Jazykové okienko

Okysľovať, okysľovač

03.10.2012 06:56
Niektorí používatelia slovenčiny sú v rozpakoch, či v slovese okysľovať, ktoré má význam "robiť kyslejším, robiť kyslým", má sa vyslovovať a písať mäkké ľ, alebo tvrdé l, teda okyslovať.  Nedokonavé sloveso okysľovať je utvorené z dokonavého slovesa okysliť s významom "urobiť kyslejším,...

Rastlý terén, rastlá skala, rastlé drevo?

03.10.2012 06:56
V jazykovej praxi sa stretáme s prídavným menom rastlý v slovných spojeniach ako rastlý terén, rastlá skala, rastlá hornina, rastlá zemina, rastlé drevo. Prídavné meno rastlý nepatrí medzi spisovné slová a nenájdeme ho ani v slovníkoch. Od slovesa rásť máme v slovenčine príčastie rastený, napr....

Debniť, debnenie, nie bedniť, bednenie

02.10.2012 07:30
Dostali sme otázku, či na pomenovanie pomocnej konštrukcie z drevených dosák alebo z iného materiálu, ktorá sa používa pri stavebných činnostiach, má sa používať slovo debnenie alebo slovo bednenie, lebo v jazykovej praxi sa možno stretnúť s obidvomi slovami. V spisovnej slovenčine na pomenovanie...

Stavba sa má začať, nie započať ani zahájiť

02.10.2012 06:55
Z istej organizácie sme dostali otázku, ktoré z vyjadrení je správne, stavba sa má začať, stavba sa má započať či stavba sa má zahájiť. Keďže sloveso zahájiť nemá v spisovnej slovenčine význam "uskutočniť začiatok", vyjadrenie stavba sa má zahájiť nie je správne. V slovese započať sú dve predpony...

Prijmeme, nie príjmeme

02.10.2012 06:54
Viacerí používatelia slovenského jazyka majú problémy s tým, či v tvaroch slovesa prijať má byť krátke i alebo dlhé í. V neurčitku slovesa prijať je krátke i a krátke i sa zachováva aj v tvaroch prítomného času prijmem, prijmeš, prijme, prijmeme, prijmete, prijmú, napr. prijmeme predavačky,...

Pokojová zóna, zóna pokoja, nie kľudová zóna

01.10.2012 06:54
V jazykovej praxi sa niekedy stretáme s používaním prídavného mena kľudový v spojení s podstatným menom zóna napríklad vo vyjadreniach ako kľudová zóna domu, kľudová zóna v meste. Dostali sme otázku, či sú tieto vyjadrenia správne. Keďže prídavné meno kľudový je utvorené od nespisovného slova...

Zaslepiť potrubie

01.10.2012 06:53
V našich výkladových slovníkoch sa pri slovese zaslepiť uvádza význam „zbaviť schopnosti správne posudzovať rozličné javy“, napr. sláva mu zaslepila zrak, dal sa zaslepiť úspechmi. V jazykovej praxi sa sloveso zaslepiť používa aj vo význame „uzavrieť otvor, aby cezeň nemohla vytekať tekutina...

Štrajkovať, nie stávkovať

01.10.2012 06:52
V istej televízii v bežiacich titulkoch sme si mohli mnoho ráz prečítať informáciu, že veľké množstvo škôl bude stávkovať. Táto informácia nás prekvapila a položili sme si otázku, do akej stávky sa učitelia škôl zapoja, o čo sa chcú staviť. Veď v slovenčine sloveso stávkovať súvisí so slovom...

Skratka názvu spoločnosť s ručením obmedzeným

14.09.2012 06:02
Jedna z foriem obchodných či výrobných spoločností je spoločnosť s ručením obmedzeným. V jazykovej praxi sa zvyčajne namiesto úplného názvu takejto spoločnosti používa skratka. Skratka názvu má dve podoby. Dlhšia skratka má podobu spol. s r. o. (vysl. spol-es-er-o), pričom jednotlivé časti...

Nie šmejdiť po izbe, ale snoriť po izbe

13.09.2012 06:01
V jazykovej praxi sa stretáme s používaním slovesa šmejdiť napríklad v takýchto výpovediach: šmejdiť po izbe, šmejdil po dome, šmejdila v zásuvkách a dokonca aj začal šmejdiť po internete. Sloveso šmejdiť, ktoré má predovšetkým význam „hľadať, zhľadúvať, zháňať“, nepatrí do slovnej zásoby...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>