Jazykové okienko

Je pravda, nie je pravda

27.08.2012 06:39
V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s vyjadreniami typu je pravda, že nepríde; nie je pravda, čo hovoria; opak je pravda, v ktorých je podstatné meno pravda v tvare nominatívu, ale aj s vyjadreniami je pravdou, že nepríde; nie je pravdou, čo hovoria; opak je pravdou, v ktorých je podstatné meno...

Poker - v pokeri, pokerový

16.08.2012 06:20
V jazykovej praxi sa slovo poker, ktorým sa pomenúva druh kartovej hry, skloňuje jednak so zachovaním samohlásky e, ale aj s jej vynechaním, napr. hráč pokeru aj hráč pokru, šampión v pokeri aj šampión v pokri. Aj pri prídavnom mene sa stretáme s dvomi podobami, so samohláskou e aj s jej...

Perla - predaj perál či predaj periel?

15.08.2012 06:20
Pri sledovaní rozličných textov si môžeme všimnúť, že v praxi sa používajú dva rozličné tvary genitívu množného čísla podstatného mena perla, a to perál aj periel, napr. lovci perál aj lovci periel, predaj perál aj predaj periel, náramok z perál aj náramok z periel. Dostali sme otázku, či sú...

Tropická búrka sa nad vnútrozemím zosilňuje

14.08.2012 06:19
V jazykových prejavov sa stretáme s používaním slovesa zosilňovať v tvare prítomného času zosilňuje aj v takýchto vyjadreniach: Tropická búrka nad vnútrozemím zosilňuje. - Boj proti falošným liekom zosilňuje. Takéto vyjadrenia však nie sú správne, lebo tu sa nám žiada spýtať: Čo zosilňuje?...

Ako je to so slovom vopcháčik?

12.08.2012 06:19
Dostali sme otázku, ako je to so spisovnosťou slova vopcháčik ako slovenského ekvivalentu anglického výrazu hot dog (v doslovnom preklade horúci pes), ktorým sa pomenúva teplý rožok, do ktorého je zasunutý párok. Pri slove vopcháčik nemožno hovoriť o jeho spisovnosti či nespisovnosti. Je to totiž...

Karosáreň, nie karosárňa

09.08.2012 06:19
Dostali sme otázku, ktorý z názvov karosáreň alebo karosárňa, ktorými sa pomenúva dielňa, v ktorej sa vyrábajú alebo opravujú karosérie, je v spisovnej slovenčine správny. V spisovnej slovenčine je správny názov karosáreň. Slovo karosáreň zachytávajú Pravidlá slovenského pravopisu aj najnovší...

Zámená Vy, Vás, Vám, Váš v elektronickej komunikácii

08.08.2012 06:15
Už na základnej škole sa žiaci učia, že zámená Vy, Vás, Vám, Vami, Váš, Vášho, Vášmu atď. sa v listoch na znak úcty píšu s veľkým začiatočným písmenom. Denne sa však presviedčame o tom, že na túto pravopisnú zásadu mnohí od školských čias úplne zabudli. Inak by sa nemohlo stať, že v elektronickej...

Nie obdeň, ale každý druhý deň

07.08.2012 06:15
V jazykovej praxi sa niekedy stretáme so slovami obdeň, obtýždeň, napr. behať aspoň obdeň, užívať jednu kapsulu obdeň, magazín vychádza obtýždeň. Slová obdeň a obtýždeň nenájdeme ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka, a to preto, lebo nie sú to spisovné...

Poveriť k zastupovaniu?

06.08.2012 06:14
Ktoré z vyjadrení je správne? Poveriť niekoho na zastupovanie v súdnom spore alebo poveriť niekoho k zastupovaniu v súdnom spore, teda či sa má použiť väzba s predložkou na, alebo väzba s predložkou k. V spisovnej slovenčine je správna väzba s predložkou na, teda poveriť niekoho na zastupovanie v...

Spojka akonáhle nie je správna

05.08.2012 06:14
V rozličných jazykových prejavoch sa môžeme stretnúť so spojkou akonáhle, ktorou sa uvádza vedľajšia časová veta, ktorej dej sa uskutočňuje tesne pred dejom hlavnej vety, napr. Akonáhle sa látky zmiešajú, prichádza na rad reakcia. - Je pripravený spustiť vysielanie, akonáhle dostane licenciu....
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>