Jazykové okienko

DVD a dévedéčko

22.01.2011 08:59
Iniciálovou  skratkou  DVD  (dé  vé  dé),  ktorá  vznikla  z  anglických  slov  Digital  Video  Disc,  resp.  Digital  Versatile  Disc,  označuje  sa  kompaktný  disk  na ...

Server, na serveri

22.01.2011 08:58
Slovom  server,  ktoré  sme  prevzali  z  angličtiny,  sa  pomenúva  počítač,  ktorý  riadi  počítačovú  sieť  a  poskytuje  služby  súčasne  viacerým  používateľom.  Niektorí ...

Profesijný, profesiový životopis, nie profesný životopis

22.01.2011 08:56
Od  podstatného  mena  profesia  sa  používajú  štyri  podoby  prídavného  mena,  a  to  profesijný,  profesiový,  profesionálny  a  profesný.  Z  nich  za  správne  sa  pokladajú ...

Čet, četovať

22.01.2011 08:55
Slovo  čet  sa  k  nám  dostalo  z  angličtiny,  kde  sa  píše  ako  chat  a  kde  má  význam  "obyčajne  priateľský  rozhovor,  beseda".  V  slovenčine  toto  slovo ...

Zásuvka, zástrčka

22.01.2011 08:32
Niektorí  používatelia  slovenčiny  majú  problémy  so  správnym  označením  súčiastok  na  pripojenie  elektrických  spotrebičov  na  elektrickú  sieť.  Tým  môžeme  poradiť,  že  slovom ...

Nie kojenec ale dojča

22.01.2011 08:30
Najmä  v  hovorených,  ale  niekedy  aj  v  písaných  prejavoch  sa  môžeme  stretnúť  so  slovom  kojenec.  Toto  slovo  však  nepatrí  medzi  spisovné  jazykové  prostriedky, ...

Nie žmolky ale hrčky

22.01.2011 08:29
V  jazykovej  praxi  sa  niekedy  stretáme  so  slovom  žmolky,  ktorým  autori  výpovede  pomenúvajú  zhluk  nitiek  či  uzlíkov  na  pletenine.  Slovo  žmolky  však  nie  je ...

Antivírus, antivírusový

22.01.2011 08:28
V  našich  jazykových  poznámkach  sme  už  hovorili  o  tom,  že  pri  skloňovaní  podstatného  mena  vírus,  ktorým  sa  pomenúva  nielen  mikroorganizmus  vyvolávajúci  choroby, ...

Vo vode bol vír a nad ním letel výr...

22.01.2011 08:21
V  slovenčine  máme  slovo  vír  s  významom  "prudký  pohyb  vody  alebo  vzduchu  okolo  zvislej  osi",  ktoré  píšeme  s  mäkkým  í,  a  slovo  výr  s  významom ...

O pravopise ulíc

22.01.2011 08:18
Mnohí  používatelia  slovenčiny  sa  nevedia  rozhodnúť,  či  v  názve  ulice  majú  v  prídavnom  mene  na  konci  napísať  príponu  -ová  s  dlhým  á,  alebo  príponu ...
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>